Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr

 1. “İCARƏ ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 14 №-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 2. “AKTİVLƏRİN QİYMƏTDƏN DÜŞMƏSİ ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 24 №-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYYƏLƏR
 3. “ASILI TƏSƏRRÜFAT CƏMİYYƏTLƏRİNƏ İNVESTİSİYALARIN UÇOTU ÜZRƏ” KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 20 №li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 4. “BALANS HESABATI TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 9 №-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 5. “BORCLARA AID EDILƏN XƏRCLƏR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 13 №-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 6. “CARI MƏNFƏƏT VERGISI ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 № li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 7. “DAŞINMAZ ƏMLAKA İNVESTİSİYALAR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 27 №-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 8. “ƏDALƏTLI DƏYƏR” ÜZRƏ KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 26 №-LI MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQ EDILMƏSINƏ DAIR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 9. “EHTİYATLAR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 8 №-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 10. “ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏR HAQQINDA MƏLUMATIN AÇIQLANMASI ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 25 №-Lİ MİLLİ MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 11. “GƏLIRLƏR ÜZRƏ” 6 №-LI KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 12. “HÖKUMƏT SUBSIDIYALARININ UÇOTU VƏ DÖVLƏT YARDIMI HAQQINDA MƏLUMATIN AÇIQLANMASI” ÜZRƏ KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 17 №li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 13. TORPAQ, TIKILI VƏ AVADANLIQLAR KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 7 №-LI MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 14. “KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 2 № li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 15. “MALİYYƏ ALƏTLƏRİ ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 15 №-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYYƏLƏR
 16. “MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİMATI ÜZRƏ”KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 1 № li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 17. “PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 5 №-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 18. “QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 12 №-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 19. “QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ ÖHDƏLİKLƏR, ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ ŞƏRTİ AKTİVLƏR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 10 № LI MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 20. “SATIŞ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏRİN UÇOTU VƏ DAYANDIRILMIŞ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ” KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 23 №li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 21. “TƏŞKİLATLARIN MALİYYƏ HESABATLARI VƏ BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ” KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 19 №li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 22. “TƏŞKİLATLARIN BİRGƏ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ” KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 21 №li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 23. “TƏŞKİLATLARIN FƏALİYYƏTLƏRİNİN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 18 №-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 24. “TƏXİRƏ SALINMIŞ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 4 №Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYYƏLƏR
 25. “TIKINTI MÜQAVILƏLƏRI” ÜZRƏ KOMMERSIYA TƏŞKILATLARI ÜÇÜN 16 №li MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBIQI ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
 26. “UÇOT SIYASƏTI, UÇOT QIYMƏTLƏRINDƏ DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ SƏHVLƏR ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 11 №-Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQİ ÜZRƏ ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
 27. “XARİCİ VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN UÇOTU ÜZRƏ” KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 22 №Lİ MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ TƏTBİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR ŞƏRHLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR