Minister of Finance of the Republic of Azerbaijan Samir Sharifov made a business visit to the Islamic Republic of Pakistan, the United Arab Emirates (UAE) and India on February 19-21***As of January 1st, 2018, the external public debt of the Republic of Azerbaijan constituted 9,398.3 million US dollars (equivalent 15,978.1 million manat). The Debt to the Gross Domestic Product ratio stands at 22.8 percent (based on 2017 GDP of AZN 70,135.1 mln)******

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri - Heydər Əliyev 90

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri - Heydər Əliyev 90


Müstəqil Azərbaycanda büdcə qanunvericiliyinin formalaşması və təkmilləşdirilməsi məsələləri

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdışından sonra ilk illərdən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında aparılan iqtisadi islahatların mühüm istiqaməti ölkə iqtisadiyyatının fiskal siyasətinin prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir olmuşdur. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə dövlət büdcəsi sosial problemlərin həllinə və nəticə etibarı ilə sosial ədalətin bərpasına yönəldiyi üçün ölkədə aparılan büdcə (o cümlədən, vergi) siyasətini və onun son illərdə aparılan islahatlarda rolunu öyrənmək müasir dövrdə obyektiv zərurətdən irəli gəlir.

ətraflı


Ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının və maliyyə sisteminin qurucusudur

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycan tarixinin taleyüklü hadisələrlə dolu otuz ildən artıq mühüm tarixi bir dövrü məhz Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu dövr ərzində Heydər Əliyev öz məqsədyönlü fəaliyyəti ilə Azərbaycan dövlətini zamanın ən çətin sınaqlarından çıxararaq ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni-mənəvi tərəqqisinə nail olmuşdur.

ətraflıHeydər Əliyev və Azərbaycanda vergi siyasəti

Beynəlxalq normalara əsaslanan demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin başlanması və uğurla davam etdirilməsi, müasir dövlət təsisatlarının yaradılması, ölkənin əsas qanununun - Konstitusiyanın qəbulu, milli təhlükəsizliyin təmin olunması və yeni iqtisadi xəttin müəyyənləşdirilməsi xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyinin diqqətəlayiq bəhrələri kimi ölkənin və xalqın gələcək inkişafı üçün möhkəm təmələ çevrildi. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin yaradılması və onun normativ-hüquqi bazasının formalaşmasında xarici ölkələrin təcrübəsindən milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla geniş istifadə edilmişdir. Məhz buna görə də öz strukturu və quruluş prinsiplərinə görə o, dünya iqtisadiyyatında geniş yayılmış vergitutma sistemlərinə uyğun gəlir.

ətraflı


Azərbaycanın iqtisadi inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır

Ölkəmizə 30 ildən çox rəhbərlik etmiş Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev nəinki ictimai, siyasi, həm də iqtisadi sahədə kifayət qədər həlledici addımlar atmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında böyük və müstəsna rolu olan əvəzsiz şəxsiyyətdir.

ətraflı